Kvarnholmen

Uppländska var varit delaktiga i flera byggprojekt på och omkring Kvarnholmen, bland annat Stockholm Lighthouse Kvarnholmen.

Temat för bygget har förhållit sig till två riksintressen: Industriminnets byggnader och naturmarken. Berget, vattnet och den karaktärsfulla skärgårdsvegetationen är, tillsammans med industribebyggelsen, de grundläggande stadsbildselementen.

Bergschakten har därför innehållit utmaningar som kräver försiktighet i och med känslig omgivning och tillvaratagande av omgivande natur.