Integritetsskyddspolicy

Bellman Group AB

Antagen av styrelsen för Bellman Group den 30 augusti 2022.

Vi på Bellman Group AB värnar om din integritet. När du när du på något sätt kommer i kontakt med oss kan det innebära att dina personuppgifter (såsom namn, adress, e-mail, personnummer, telefonnummer m.m.) behandlas av oss. Den här integritetsskyddspolicyn syftar till att beskriva varför vi behöver behandla dina personuppgifter, när det sker och hur vi behandlar dem. Vi vill även berätta om vilka skyldigheter vi har och vilka rättigheter du har. Du behöver endast läsa den del som är aktuell för just dig.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Den som ansvarar för behandlingen av personuppgifter kallas personuppgiftsansvarig. Det betyder att det är denne som ”bestämmer” varför dina personuppgifter behöver behandlas, vilka personuppgifter som behövs m.m.

Inom Bellman Group AB är det respektive dotterbolag som i relationen till kunder och potentiella kunder är ansvarig. Det betyder alltså att om du är kund med ett företag inom Bellman Group AB, eller har kontakt med företaget i fråga, så är det detta företag som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Skulle du vara kund hos flera olika företag inom Bellman Group AB så är de olika företagen var för sig personuppgiftsansvarig.

De helägda dotterbolag som per ovanstående datum ingår i Bellman Group AB är:

 • Bellmans Åkeri och Entreprenad AB
 • Norrvidinge Lastbilscentral AB
 • Eliaexpress i Halmstad AB
 • Samgräv Maskinförmedling AB
 • Uppländska Bergborrnings AB
 • VSM Entreprenad AB
 • SÅCAB Åkericentral AB
 • Börje Holmgrens Åkeri AB
 • Ivarssons Entreprenad i Göteborg AB
 • Losshållningsbolaget i Sverige AB
 • Bröderna Öhman AB

Om du har några frågor eller funderingar kring den här policyn och/eller vår behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på information@bellmangroup.se.
Strax kommer vi att berätta om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka slags uppgifter det rör sig om och om vi delar uppgifterna med någon.

Därefter kommer ett gemensamt avsnitt som handlar om var vi lagrar dina personuppgifter och hur vi skyddar dem. Här berättar vi även om dina rättigheter och var du vänder dig om du har frågor, om du vill göra dina rättigheter gällande eller om du inte skulle vara nöjd med något.

Varför vi behandlar dina personuppgifter (våra ändamål)
Ingå och fullgöra avtal
Varför vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål
Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna kommunicera med de företag och leverantörer vi har olika avtal med för att kunna uppfylla de förpliktelser vi enligt avtalet har åtagit oss. Detta innebär att vi behöver behandla dina personuppgifter för att administrera t.ex. försäljning eller leveranser.
Som kund eller leverantör till oss behandlar vi personuppgifter om de som står som kontaktperson för organisationen samt för de personer vi behöver kommunicera med. Det innebär att personuppgifter i form av namn, e-postadress, telefonnummer och var denne jobbar någonstans behandlas av oss. När vi nedan hänvisar till ”dina personuppgifter” åsyftar vi alltså dig i egenskap av representant för den näringsidkare vi arbetar med på olika sätt.
Den personuppgiftsbehandling som sker för att uppfylla de skyldigheter och förpliktelser vi enligt avtal har med dig som kund eller leverantör sker med stöd av avtal som rättslig grund. Denna grund stödjer sådan behandling som sker inför, under och efter avtalets löpperiod.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter så länge företaget/organisationen du är kontaktperson för har ett aktivt avtalsförhållande med oss. För det fall du av någon anledning upphör att vara kontaktperson för vår avtalspart upphör vi med behandlingen av dina personuppgifter så snart vi får kännedom om detta.

Med vem delar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer att delas med de samarbetspartners (exempelvis logistik eller IT-lösningar) vi använder för att bevara kund/leverantörsavtal, hantera beställningar och betalningar m.m.
Dina personuppgifter kan även komma att delas inom den koncern vi ingår i.

Marknadsföring
Varför vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål
Likt andra företag eller organisationer, har vi ett intresse av att marknadsföra oss och våra produkter och tjänster till företag som är- eller vill bli kunder hos oss. Därför behandlar vi vissa personuppgifter för ändamålet marknadsföring till företag. Vår bedömning är att vi har det lagen kallar, ett “berättigat intresse” när vi hanterar de personuppgifter vi samlat in för att marknadsföra oss och våra produkter.

De personuppgifter som används i förberedelserna inför, och i själva marknadsföringen, är vanliga kontaktuppgifter till företaget där du arbetar. Det rör sig t.ex. om ditt namn, e-postadress och telefonnummer. Vi hämtar även in uppgifter som telefonnummer, e-postadress, adress och postadress från offentliga eller genom egen research via internet. För det fall dina uppgifter kommer från tredje part kommer det i vår kommunikation med dig återges vilken tredje part det rör sig om.
Du har alltid rätt att själv bestämma över hur du vill få dina erbjudanden genom att du kan tacka nej till exempelvis e-post eller SMS.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi lagrar dina uppgifter så länge vi har en fortlöpande kommunikation med dig och en tid därefter.

Med vem delar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kan komma att delas inom den koncern vi ingår i.
Behandling av personuppgifter som vi enligt lag är skyldiga att utföra

Varför vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål
Vi är enligt lag skyldig att vidta vissa åtgärder, exempelvis när vi ingått avtal med dig. Det rör sig till exempel om att vi är skyldiga att ha en korrekt bokföring. För att kunna göra det måste vi behandla vissa av dina personuppgifter och vi gör det för att fullgöra respektive rättslig förpliktelse.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Uppgifterna lagras så länge den rättsliga förpliktelsen kräver det men vi får inte använda dem till något annat ändamål.

Med vem delar vi dina personuppgifter?
Vi delar dina personuppgifter med din arbetsgivare/uppdragsgivare men inte vidare till någon ytterligare tredje part såvida inte det krävs enligt lag.

Skydda våra rättigheter och intressen
Varför vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål
För att vi ska kunna tillvarata våra intressen i en eventuell tvist eller liknande, för att kunna förhindra eller utreda eventuella bedrägerier, andra lagöverträdelser eller missbruk av våra onlinetjänster. För detta ändamål kan uppgifterna lagras under en period på upp till 10 år men inte längre än nödvändigt. Vi kan komma att dela dem med t.ex. domstol eller myndigheter.
Vår rättsliga grund för att behandla personuppgifter är våra legitima intressen att fastställa, utöva, utreda eller försvara det rättsliga anspråket.

Fullgörande av anställningsavtal
Varför vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål
Likt alla arbetsgivare har vi skyldigheter enligt de avtal vi har med dig som anställd. Vi ska t.ex. säkerställa att din arbetsplats och arbetsmiljö är trygg och säker, vi ska säkerställa att du får rätt lön och rätt semesterledighet, föräldraledighet m.m.
Vi behandlar därför personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt anställningsavtal med respektive anställd och för att uppfylla regler i lag och i de olika kollektivavtalen. Bellman Group-koncernens samtliga bolag behandlar i huvudsak namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, bankkonto för löneutbetalning samt uppgifter som anställda och inhyrda tillhandahållit om närmast anhörig. Samt kopia på förarbevis, körkort som vi är skyldiga att visa vid nya uppdrag.
Uppgifterna har vi normalt fått från dig.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Uppgifterna lagras så länge du är anställd hos oss samt en tid därefter.

Med vem delar vi dina personuppgifter?
Vi delar dina personuppgifter till t.ex. myndigheter som Skatteverket eller Försäkringskassan, med din bank i samband med t.ex. löneutbetalning eller när det föreligger legal skyldighet.
Det finns också en del situationer när det är nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system eller elektroniska körjournaler. I dessa fall får vara samarbetspartners/leverantörer endast använda personuppgifterna enligt våra instruktioner och för ändamålet som angetts här.

Foto, film och ljudupptagning m.m.
När man närvarar på våra arbetsplatser eller deltar vid några av våra evenemang, luncher, utbildningar, arbetsplatsträffar, informationsmöten eller dylikt så kan vi komma att fotografera personer som närvarar eller arbetar. Det medför att anställda och närvarande personer kan komma att förekomma i fotografier. Bellman Groups koncernbolag behandlar denna information på olika sätt och dessa kan även komma att publiceras internt eller externt. Dock kommer ingen att publicera namn eller foton, ljud- eller bildupptagningar utan med den som har en framträdande rolls samtycke.
Vi gör denna behandling för som en del i vårt arbete med webbplats, årsredovisningar, internkommunikation m.m. Grunden för detta är vårt berättigade intresse av att kunna kommunicera kring företaget och dess verksamhet. Ditt samtycke krävs dock enligt särskild lagstiftning för vi i vissa fall ska kunna använda bilderna.
Vi delar inte personuppgifterna med någon och de sparas så länge de är aktuella.

Var vi lagrar din data
Vi strävar alltid efter att lagra och behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I undantagsfall kan dina personuppgifter dock överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES genom våra leverantörer eller biträden. I de fall vi gör det kommer vi att se till att överföringen sker med stöd av EU-kommissionens så kallade standardavtalsklausuler, alternativt bindande företagsbestämmelser, kompletterat med de tekniska och administrativa skyddsåtgärder som bedömts erforderliga för att tillförsäkra en i allt väsentligt likvärdig skyddsnivå för uppgifterna som inom EU/EES.

Hur vi skyddar dina personuppgifter
Dina personuppgifter skyddas av både tekniska och organisatoriska åtgärder. Alla överföringar av personuppgifter och tokens kommer att krypteras. Alla personuppgifter lagras säkert, åtkomst till data övervakas och begränsas till de personer vars arbetsuppgifter kräver det.

Dina rättigheter
Rätt till tillgång
Du kan när som helst kontakta oss (information@bellmangroup.se) för att begära ett utdrag över de personuppgiftbehandlingar som rör dig.

Rätt till rättelse
Du kan när som helst kontakta oss och begära att få felaktiga personuppgifter rättade eller för att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt att bli bortglömd
Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter. Även om du ber oss radera dina personuppgifter kan vi ibland behöva spara vissa personuppgifter, t.ex. när lagen kräver att vi gör det eller om behandlingen krävs för att kunna försvara eller göra gällande våra rättsliga intressen. I sådana fall kommer vi att blockera användningen av dina personuppgifter för de ändamål som du önskar att bli bortglömd för.

Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas exempelvis i väntan på att felaktiga uppgifter kontrolleras och eventuellt korrigeras. Notera att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.
Vi måste också informera dig om när begränsningen av behandlingen av dina personuppgifter upphör.

Rätt att göra invändningar
Du kan när som helst göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter, till exempel för direkt marknadsföring. Det inkluderar eventuell profilering av dig som görs för sådana syften. Om du invänder mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring så ska vi omedelbart upphöra med den behandlingen. Notera att om du det är du som kontaktar oss för att få mer information om våra tjänster så är det inte exempel på direkt marknadsföring.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet. Detta gäller bara personuppgifter som du själv har gett oss, som behandlas automatiskt av oss och som vi behandlar för att kunna fullgöra avtalet med dig eller för att du givit ditt samtycke.

Klagomål
Om du har synpunkter eller klagomål rörande vår behandling av dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta information@bellmangroup.se. Vi hjälper dig gärna. Om vi mot all förmodan inte skulle lyckas att hitta en lösning tillsammans så kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Integritetsskyddsmyndigheten kan nås på:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
E-post: imy@imy.se
Växel: 08-657 61 00
https://www.imy.se/

Ändringar av vår Integritetspolicy
Integritetsskyddspolicyn ersätter tidigare personuppgiftspolicy och den uppdateras kontinuerligt. Löpande mindre ändringar i vår Integritetspolicy kommuniceras genom hemsidan. Väsentliga förändringar i hur din data hanteras sker genom e-post (om vi har tillgång till din e-postadress), SMS eller brev eller till dig på arbetsplatsen. Om du har synpunkter på vår hantering av personuppgifter till följd av ändringen så är du välkommen att kontakta oss på information@bellmangroup.se.

Cookiepolicy
På våra webbplatser använder vi cookies (kakor) och andra liknande tekniker. Du kan själv välja om du vill tillåta att våra webbplatser placerar cookies på din dator eller inte. Du kan ändra dina val när som helst.

Vad är cookies?
En cookie är en liten textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas i din webbläsare. När vi hänvisar till cookies (”cookies”) i den här policyn omfattas även andra liknande tekniker och verktyg som hämtar och lagrar information i din webbläsare, samt i vissa fall skickar sådan information vidare till tredje part, på ett sätt som liknar cookies. Som exempel kan nämnas pixlar, local storage, session storage och fingerprinting.

Ditt samtycke behövs
Du väljer själv om du vill godkänna cookies på din enhet eller inte. Ditt samtycke krävs för användning av cookies, men inte för sådana cookies som är nödvändiga för att möjliggöra den tjänst som du som användare själv har begärt.
Om du inte godkänner vår användning av cookies, eller om du tidigare godkänt vår användning och har ändrat dig, kan du när som helst återvända till dina cookieinställningar och ändra dina val. Det gör du genom att klicka på cookieknappen. Du kan också behöva ändra inställningarna i din webbläsare och manuellt radera cookies för att rensa din enhet från tidigare placerade cookies.

Webbplatserna kommer att ”komma ihåg” och ”känna igen” dig. Det kan ske genom att cookies placeras på tre olika sätt:

 • Sessionen ut, dvs tills dess att du stänger fönstret i din webbläsare.
 • Tidsbegränsat, dvs cookien har en på förhand bestämd livslängd. Tiden kan variera mellan olika cookies.
 • Tills vidare, dvs informationen ligger kvar tills du själv väljer att ta bort den. Detta gäller för local storage.

Du kan alltid gå in i din webbläsare och själv radera redan placerade cookies.

Tredjepartscookies
Vi använder tredjepartscookies på våra webbplatser. Tredjepartscookies placeras av någon annan än den som ansvarar för webbplatsen, i det här fallet alltså av ett annat företag än Bellman Group.
Vi använder oss av Google Analytics.
En tredjepartscookie kan användas av flera webbplatser för att förstå och följa hur du surfar mellan olika webbplatser. ¨Bellman Group får information från dessa cookies men informationen kan också användas för andra syften som bestäms av tredje part. Tredjepartscookies som finns på vår webbplats omfattas av respektive tredjeparts integritetspolicy. Läs gärna dessa för att förstå vilka övriga syften informationen kan användas till.
Vi har identifierat följande tre kategorier av cookies. I samtliga kategorier förekommer cookies som innebär att data delas med tredje part.

Nödvändiga
Dessa cookies är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera säkert och korrekt, därför går de inte att stänga av.

Analys & funktion
Dessa cookies ger oss information om hur våra webbplatser används och ger oss möjlighet att förbättra användarupplevelsen. Här finns också funktioner som gör att vi kommer ihåg dina inställningar, såsom språkval, adresser osv.

Marknadsföring
Dessa cookies hjälper oss och våra samarbetspartners att visa personanpassade och relevanta annonser baserade på ditt surfbeteende hos oss, även när du senare besöker andra webbplatser. Cookies i kategorin används för riktad marknadsföring och profilering, oavsett vilken eller vilka enheter du har använt. Information som samlas in för dessa ändamål kan även kombineras med kund- och trafikdata vi har om dig, om du lämnat ditt samtycke till att vi får använda din trafikdata för marknadsföring och inte invänt mot användningen av din kunddata i marknadsföringssyfte.

Cookieinställningar
Vi sparar dina val under 12 månader. Därefter kommer vi att fråga dig igen. Notera att vissa cookies har en livslängd som överstiger dessa 12 månader. Du kan därför behöva ändra inställningarna i din webbläsare och manuellt radera alla cookies.