Integritetspolicy för koncernen Bellman Group AB

Integritetspolicy för Bellman Group godkändes av Bellman Group:s styrelse den 2020-05-19 I den här integritetspolicyn hittar man den övergripande informationen om hur vi hanterar personuppgifter enligt gällande lagstiftning och särskilt med hänvisning till GDPR, General Data Protection Regulation, som trädde i kraft den 25 maj 2018.

Bakgrund

Den personliga integriteten är viktig för oss. Vi vill att alla ska känna sig trygga i att vi hanterar deras personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt, oavsett i vilket syfte uppgifterna har lämnats till oss. I den här integritetspolicyn hittar Ni övergripande information om hur koncernen Bellman Group hanterar personuppgifter enligt gällande lagstiftning och särskilt med hänvisning till GDPR, General Data Protection Regulation.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i olika system, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt anställningsavtal med respektive anställd och för att uppfylla regler i lag och i de olika kollektivavtalen. Bellman Group-koncernens samtliga bolag behandlar i huvudsak namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, bankkonto för löneutbetalning samt uppgifter som anställda och inhyrda tillhandahållit om närmast anhörig. Samt kopia på förarbevis, körkort som vi är skyldiga att visa vid nya uppdrag.

Personuppgiftsansvariga

För de aktioner som sker inom respektive bolag i koncernen är det berörda bolaget sin egen personuppgiftsansvarige.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut.
När personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Tredje parts berättigade intressenter

Vårt eller tredje parts berättigade intresse av att behandla personuppgifter är att kunna säkerställa att vi fullgör vår skyldighet att upprätthålla trygghet på arbetsplatsen, för att i enlighet med god sed på arbetsmarknaden planera, organisera, leda och följa upp – kvalitetsbedöma – arbetet i stort. Till våra uppdragsgivare skickar vi utbildningsintyg efter begäran från beställaren.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Foto, film- och ljudupptagning

När man närvarar på våra arbetsplatser eller deltar vid några av våra evenemang, luncher, utbildningar, arbetsplatsträffar, informationsmöten eller dylikt så kan vi komma att fotografera personer som närvarar eller arbetar. Det medför att anställda och närvarande personer kan komma att förekomma i fotografier. Bellman Groups koncernbolag behandlar denna information på olika sätt och dessa kan även komma att publiceras internt eller externt. Dock kommer ingen att publicera namn eller foton, ljud- eller bildupptagningar utan med den som har en framträdande rolls samtycke.

Vad är uppgiftslämnarnas rättigheter som registrerad?

Som registrerad kan man enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Man har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter respektive bolag har registrerade om sig. Man kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering. Kontakta alltid respektive bolag vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.